Kim jesteśmy

Organizatorzy FNB 2022

organizatorzy FNB 2022

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego (OSBN) zrzesza osoby, firmy i instytucje działające na rzecz popularyzacji budownictwa naturalnego w Polsce. Wśród członków OSBN są architekci, projektanci, wykonawcy i producenci materiałów, a także naukowcy oraz mieszkańcy naturalnych domów i entuzjaści zdrowego stylu życia. Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja technik budowania z użyciem słomy, gliny, konopii oraz innych naturalnych, niskoprzetworzonych i odnawialnych materiałów oraz propagowanie całościowego, zrównoważonego myślenia o procesie tworzenia nowych i adaptacji starszych budynków. OSBN zajmuje się m.in. prowadzeniem badań we współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz edukacją na temat naturalnego budownictwa. W kręgu zainteresowań OSBN pozostają też inne ekologiczne zagadnienia, jak np. technologie pozyskiwania zielonej energii, racjonalne gospodarowanie wodą i odpadami oraz permakultura. Stowarzyszenie jest też członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Budownictwa Słomianego (ESBA – European Straw Building Association).

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to uczelnia ze 100-letnia tradycją akademickich studiów rolniczo-leśnych oraz 70-letnią funkcjonowania jako autonomiczna jednostka. W swojej historii sięga do tradycji akademickich z roku 1870, kiedy to staraniem Augusta Cieszkowskiego powstała w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza.

Obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedną z najbardziej znaczących uczelni przyrodniczych w kraju. Kształci co roku ponad 7 tys. studentów, na 23 kierunkach studiów, zatrudnia ponad 800 nauczycieli akademickich, w tym ponad 105 profesorów, mając do dyspozycji nowoczesną bazę materialną oraz szerokie grono wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, w której prowadzone są różnorodne, nowatorskie badania oraz odbywają się zajęcia, warsztaty, laboratoria dla studentów. Dzięki doskonałemu i unikalnemu wyposażeniu wielu jednostek w aparaturę nowoczesnej generacji możliwe jest prowadzenie projektów we współpracy z otoczeniem krajowym jak i zagranicznym, a proponowana oferta usługowa i badawcza może być realizowana na wielu płaszczyznach.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nadrzędnym celem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw ochrony środowiska, dostarczanie wiedzy administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotom gospodarczym, a także podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

W swojej działalności IOŚ-PIB zajmuje się następującymi zagadnieniami:

 • Jakość powietrza
 • Gospodarka odpadami
 • Zmiany klimatu
 • Ochrona powierzchni ziemi
 • Ochrona przed hałasem
 • Zarządzanie emisjami
 • Zrównoważony rozwój
 • Ekotoksykologia
 • Analizy środowiskowe
 • Badania naukowe
 • Edukacja ekologiczna

IOŚ-PIB jest wiodącą w kraju jednostką naukowo-badawczą w zakresie ochrony środowiska. Potwierdzeniem rangi Instytutu jest przeprowadzona w 2017 r. kompleksowa ocena działalności naukowej i badawczo-rozwojowej za lata 2013-2016, w ramach której IOŚ-PIB po raz kolejny uzyskał kategorię naukową A.

Wysokie kwalifikacje, duża aktywność i zaangażowanie kadry Instytutu, a także odpowiadający standardom europejskim poziom prowadzonych prac badawczych i rozwojowych, przyczyniły się do uzyskania pozycji liczącego się ośrodka badawczego zarówno w krajowym środowisku naukowym, jak i za granicą, a także wiarygodnego, w pełni profesjonalnego partnera dla środowiska gospodarczego. Baza laboratoryjna Instytutu jest wyposażona w nowoczesną aparaturę badawczą, a infrastruktura techniczna spełnia wysokie wymagania, niezbędne do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na najwyższym, światowym poziomie.